กระทรวงสาธารณสุข

MOPH : คุณค่าหลัก (Core Value) ของบุคลากรในสาธารณสุข

โรงพยาบาลห้างฉัตร

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ประชาชนพึงพอใจ”

ค่านิยม (Core value)

“มีวินัย ใส่ใจผู้รับบริการ ทำงานอย่างมีความสุข สนุกเรียนรู้ อยู่กับการพัฒนา”

พันธกิจ (Mission)

  1. ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยครอบคลุม 4 มิติ อย่างมีคุณภาะและปลอดภัย
  2. สร้างเสริมระบบสุขภาพบุคคลและครอบครัวด้วยเครือข่ายปฐมภูมิ
  3. ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลแม่ข่าย และเครือข่ายสุขภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ซับซ้อนแบบไร้รอยต่อ
  4. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านงานคุรภาพและสมรรถนะในการดูและผู้ป่

สมรรถนะหลักขององค์กร (Core Performance)

การดูแลด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน