โรงพยาบาลห้างฉัตรเดิมเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 11 มิถุนายน 2520 โดยสร้างบนพื้นที่ที่ได้รับบริจาคคุณทองพับ พานิชพัฒน์ และ คุณทองเพียร สุวรรนิชกุล จำนวน 5 ไร่เศษ (ปัจจุบันใช้เป็นที่ตั้งของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้างฉัตร) มีผู้อำนวยการคนแรก คือ นพ.ทนงค์ วัฒนประสาน ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน คือ พันโทศุภชัย คูสุวรรณ (1 สิงหาคม 2565 – ปัจจุบัน)

ต่อมาเนื่องจากมีประชาชนนิยมมาใช้บริการมากขึ้น จึงทำให้สถานที่เดิมคับแคบ และไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้มารับบริการ ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ยกฐานะโรงพยาบาลห้างฉัตรจากโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง เป็น 30 เตียง โดยได้จัดงบประมาณปี 2537 เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ ในพื้นที่ดินด้านหน้าทางทิศตะวันออกจำนวน 50 ไร่ เพื่อจัดสร้างโรงพยาบาลห้างฉัตรขนาด 30 เตียง และได้จัดสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2538 โรงพยาบาลห้างฉัตรแห่งใหม่ได้เริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนในอำเภอห้างฉัตรและอำเภอใกล้เคียง ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2539 และได้พัฒนาขีดความสามารถให้เพิ่มมากขึ้น พร้อมกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล โดยจัดให้มีห้องพิเศษที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ จำนวนทั้งหมด 6 ห้อง และได้จัดสร้างสวนหย่อมบริเวณรอบตึกผู้ป่วยนอกและตึกผู้ป่วยใน เพื่อเป็นที่พักผ่อนของผู้ที่มารับบริการแลผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาล ในส่วนของความสะอาดของอาคารสถานที่ ได้จัดให้มีการใช้หลัก 5 ส. คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย มาเป็นกลวิธีในการจัดการด้านความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ทุกส่วนในโรงพยาบาล นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีโครงการพัฒนาระบบบริการด่านหน้า โดยเน้นการบริการที่เป็นกันเอง พูดจาไพเราะ และมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อต่อผู้มารับบริการทุกคนโดยเท่าเทียมกัน เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดสำหรับผู้มารับบริการทุกคน นอกจากนี้ยังให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพและให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยการให้สุขศึกษาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และสามารถดูแลสุขภาพตนเองให้ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป