นายแพทย์ นิลวัตร สุวรรณศร จบการศึกษา ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การปฏิบัติงาน

ปี 2556 ปฏิบัติงาน นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา

ปี 2557 ปฏิบัติงาน นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลปง จังหวัดพะเยา

ปี 2561 ปฏิบัติงาน กลุ่มงานการแพทย์ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง