เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 054-269506 ต่อ 114

เปิดให้บริการ วันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และวันศุกร์ เวลา 08.30 -12.00 น.

***ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์***

อัตราค่าบริการทันตกรรม

ศัลยศาสตร์ช่องปาก

ถอนฟัน

ถอนฟันที่ยาก

ผ่าฟันคุด

200

350

350 – 1,000

ทันตกรรมหัตการ

อุดฟันชั่วคราว/Pulp capping

อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam

อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน

240

260 – 500

400 – 600

950

รักษาคลองรางฟัน

เอ็นโดดอนต์บำบัดฉุกเฉิน

Pulpotomy ฟันน้ำนม – ฟันแท้

Pulpotomy (ฟันน้ำนม) ฟันหน้า – ฟันหลัง

การรักษาคลองรากฟัน – ฟันหน้า

การรักษาคลองรากฟัน – ฟันกรามน้อย

การรักษาคลองรากฟัน – ฟันกราม

700

500 – 1,060

820 – 970

2,000

2,500

3,500

ปริทันตวิทยา

ขูดหินน้ำลายทั้งปาก

เกลารากฟัน

280

400

ทันตกรรมป้องกัน

เคลือบฟลูออไรด์

เคลือบหลุมร่องฟัน

170

250

ฟันเทียมถอดได้และอุปกรณ์

ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ฐานอคิลิก 1 ชิ้น บนหรือล่าง

ฟันเทียมทั้งปากถอดได้ฐานอคิลิก 2 ชิ้น บนและล่าง

ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคิลิก (TP) – 1 ถึง 5 ซี่

ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอคิลิก (TP) – มากกว่า 5 ซี่

ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ

3,000

6,000

1,100 – 1,500

1,600 – 2,300

3,500 – 5,200

ฟันเทียมติดแน่นและอุปกรณ์

ครอบฟันแท้ (โลหะล้วน,โลหะร่วมกับพอร์ชเลน)

ครอบฟันแท้ (พอร์ชเลนล้วน)

สะพานฟัน

เดือยฟัน

3,500 – 14,000

6,000

10,000 – 30,000

1,200 – 2,500