122/28 หมู่ 8 ถ.จามเทวี ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190

Email : hangchathos2561@gmail.com

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ

สถานที่เบอร์
โรงพยาบาลห้างฉัตร0-5426-9506
โรงพยาบาลห้างฉัตร0-5426-8700
ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน0-5426-9231
ตึกผู้ป่วยใน0-5426-8640
ห้องศูนย์สิทธิ+Fax0-5426-9232
ศูนย์ประสานงานการส่งต่อผู้ป่วย0-5426-9312
ศูนย์เยี่ยมบ้านผู้ป่วย0-5426-9311
ห้องบริหาร (Fax อัตโนมัติ)0-5426-9515

หมายเลขภายใน

เบอร์สถานที่เบอร์สถานที่
112กลุ่มเวชปฏิบัติฯ144ห้องบัตร
113ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน145ห้องชันสูตร
114ห้องทันตกรรม146ศูนย์ส่งต่อ
115ห้องคลอด147ห้องบริหาร
116ห้องยา148แผนงาน / สารสนเทศ
117จิตเวช149ห้องซ่อมบำรุง
118ห้องเอ็กเรย์150หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล
119เยี่ยมบ้าน151ห้องซักฟอก
120ห้องตรวจโรค 2152โรงอาหาร
121ห้อง ผอ.รพ.ห้างฉัตร153คลังยา
122ประชาสัมพันธ์154คลินิกเวชฯ ข้างห้องชันสูตร
124คลินิกนมแม่155หัวหน้ากลุ่มการจัดการ
125ห้องเก็บเงิน156บ่อบำบัดน้ำเสีย
127งานจ่ายกล่าง157งานการเงิน
130ศูนย์สิทธิ158งานประปา
131ตึกนวดแผนไทย160ห้องตรวจโรค 1 
132โต๊ะหน้าห้องตรวจ ผู้ป่วยนอก161ห้องตรวจโรค 3
133ห้องพักแพทย์เวร162ป้อมยาม
134โรงครัว163คลินิกพิเศษ
136ตึกผู้ป่วยใน164งานคลินิกวัณโรค 
137คลังพัสดุ168งานพัสดุ
140กายภาพบำบัด169ธุรการ
142ห้องพนักงานขับรถ170ศูนย์แปล
143ศูนย์พัฒนาคุณภาพบริการ171หน้าห้องชันสูตร
  173ห้องศูนย์สิทธิ
  174ARI (COVID-19)
แผนที่ตั้ง