ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทางโรงพยาบาลห้างฉัตรโดยทีมสหวิชาชีพFCT โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้เข้าให้บริการที่ รพ.สต.ป่าไคร้ โดยมี นพ.นิลวัตร สุวรรณศร และทีมสหวิชาชีพได้เข้าให้บริการถึงในพื้นที่ #ใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนไว้วางใจทีมFCTโรงพยาบาลห้างฉัตร