ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทางโรงพยาบาลห้างฉัตรโดยทีมสหวิชาชีพFCT โรงพยาบาลห้างฉัตร ได้เข้าให้บริการที่ รพ.สต.ห้วยเรียน โดยมี พญ.สุทัศนีย์ สุวรรณศร และทีมสหวิชาชีพได้เข้าให้บริการถึงในพื้นที่ #ใกล้บ้านใกล้ใจประชาชนไว้วางใจทีมFCTโรงพยาบาลห้างฉัตร