เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 054-269506 ต่อ 163

การปฏิบัติงานคลินิกพิเศษ (NCD)

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหัสบดี

วันศุกร์

คลินิกเบาหวานที่มีภาวะแทรกซ้อน / โรงเรียนโรคเบาหวาน

คลินิกเบาหวานทั่วไป

คลินิก CL1 / คลินิกโรคความดันโลหิตสูง

คลินิกโรคหัวใจ / Warfarin Clinic / คลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / โรคหอบหืด / คลินิกโรคหลอดเลือดสมอง

คลินิกโรคไต / คลินิกโรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน / โรงเรียนโรคความดันโลหิตสูง / โรคไต

เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ***ยกเว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์***