กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

1 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ>>กดดู

2 กฎกระทรวง-แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง-กระทรวงสาธารณสุข-พ.ศ.2560>>กดดู

3 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข-ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล-พ.ศ.2561>>กดดู

4 พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ-พ.ศ.-2562>>กดดู

5 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ-พ.ศ.-2558>>กดดู

6 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ-พ.ศ.-2545>>กดดู

7 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562>>กดดู