ไตรมาสที่ 1

          1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                               เดือนตุลาคม 2564

                               เดือนพฤศจิกายน 2564

                               เดือนธันวาคม 2564

          2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 – เดือนธันวาคม 2565

                               เดือนตุลาคม 2564

                               เดือนพฤศจิกายน 2564

                               เดือนธันวาคม 2564

          3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                               เดือนตุลาคม 2564

                               เดือนพฤศจิกายน 2564

                               เดือนธันวาคม 2564

ไตรมาสที่ 2

          1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                               เดือนมกราคม 2565

                               เดือนกุมภาพันธ์ 2565

                               เดือนมีนาคม 2565

          2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 – เดือนมีนาคม 2565

                               เดือนกุมภาพันธ์ 2565

                               เดือนมกราคม 2565

                               เดือนมีนาคม 2565

          3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                               เดือนมกราคม 2565

                               เดือนกุมภาพันธ์ 2565

                               เดือนมีนาคม 2565

ไตรมาสที่ 3

          1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                               เดือนเมษายน 2565

                               เดือนพฤษภาคม 2565

                               เดือนมิถุนายน 2565

          2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 – เดือนมิถุนายน 2565

                               เดือนเมษายน 2565

                               เดือนพฤษภาคม 2565

                               เดือนมิถุนายน 2565

          3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                               เดือนเมษายน 2565

                               เดือนพฤษภาคม 2565

                              เดือนมิถุนายน 2565

ไตรมาสที่ 4

          1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                               เดือนกรกฎาคม 2565

                               เดือนสิงหาคม 2565

                               เดือนกันยายน 2565

          2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565 – เดือนกันยายน 2565

                               เดือนกรกฎาคม 2565

                               เดือนสิงหาคม 2565

                               เดือนกันยายน 2565

          3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                               เดือนกรกฎาคม 2565

                               เดือนสิงหาคม 2565

                               เดือนกันยายน 2565