1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  และการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่
  บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. มีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2566 ที่มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน โดยต้องนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์
  อย่างเป็นระบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถ
  ามข้อ 2. ครบทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ
  (2.1) การวิเคราะห์ความเสี่ยง
  (2.2) การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัด
  (2.3) การวิเคราะห์ความสามารถในการประหยัดงบประมาณ
  (2.4) แนวทางแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ
  อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุในปีงบประมาณ
  พ.ศ. 2567
 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน