โรงพยาบาลห้างฉัตร
122/28 ม.8 ถ.จามเทวี
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร 0-5426-9506,515  ต่อ 0

ติดต่อเรา
โรงพยาบาลห้างฉัตร

โรงพยาบาลห้างฉัตร

โรงพยาบาลห้างฉัตร ประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมภิบาล
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้องค์กรโปร่งใสปราศจากการทุจริต

นายแพทย์โอฬาร์ ยิ่งเสรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร
ร่วมกับ ผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลห้างฉัตร

ประกาศเจตนารมณ์เพื่อรณรงค์สร้างชาติตามหลักธรรมภิบาลต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้องค์กรโปร่งใสปราศจากการทุจริต
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สูงอายุ โรงพยาบาลห้างฉัตรบุคลากรโรงพยาบาลห้างฉัตร ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด
"สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล