ในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทีมหน่วยปฐมพยาบาลโรงพยาบาลห้างฉัตร ได้เข้าให้บริการดูแลผู้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเอเปคป่าไม้ ครั้งที่ ๕ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย