ไตรมาสที่1 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (link ละ 1 เดือน)

 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่1
  และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่1
  เดือนตุลาคม 2566-เดือนธันวาคม 2566
 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่2 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (link ละ 1 เดือน)

 1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1ไตรมาสที่2
  และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่2
  เดือนมกราคม 2567-เดือนมีนาคม 2567

  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  ไตรมาสที่3 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (link ละ 1 เดือน)

  1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1ไตรมาสที่3
   และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่3
   เดือนเมษายน 2567-เดือนมิถุนายน 2567
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  ไตรมาสที่4 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (link ละ 1 เดือน)

  1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1ไตรมาสที่4
   และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่4
   เดือนกรกฎาคม 2567-เดือนกันยายน 2567
  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน