แพทย์หญิง ปนัดดา ปากเพียว จบการศึกษา ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การปฏิบัติงาน

ปี 2557 ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง

ปี 2561 ปฏิบัติงาน กลุ่มงานบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง

ปี 2564 ปฏิบัติงาน กลุ่มงานการแพทย์ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ (งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง) โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง