• น.ส.ปทุมทิพย์ เสียงใส
  หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
  • น.ส.ดวงพร สุรินทร์
   นักกายภาพบำบัดชำนาญการ
  • นายกฤษดา ศักดิ์ดี
   นักกายภาพบำบัด
  • นางดารณี แสงบุญเรือง
   พนักงานประกอบอาการ