• นายอนุพงษ์ แก้วมา
  หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์
  • งานประชาสัมพันธ์
   • นางสาวธนิวรา ใจชุ่ม
    นักประชาสัมพันธ์
  • งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์
   • นางสาวศิริพร ฟูวังหม้อ
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    • นายอภิชัย จันทร์ธนูเดช
     นักวิชาการคอมพิวเตอร์
     • นายสาธิต รินคำ
      นักวิชาการคอมพิวเตอร์
      • นายณัฐวุฒิ ถามา
       นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • งานประกันสุขภาพ ศูนย์เรียกเก็บ
   • นางสาวขวัญจิรา ตันเถา
    นักวิชาการสาธารณสุข
    • นางสาวปิยาพร ตองใจ
     เจ้าพนักงานธุรการ
     • นางสาวอาริษา ใจ๋คำต๋า
      เจ้าพนักงานธุรการ
      • นางปรียารัตน์ จำรูญพันธ์
       เจ้าพนักงานธุรการ
  • งานเวชระเบียน
   • นางนฤมล ช่างล้อ
    พนักงานเก็บเอกสาร
    • นางสาวปิยะภรณ์ วังปา
     พนักงานเก็บเอกสาร
     • นายสมบัต กณิศพงศ์
      พนักงานเก็บเอกสาร
      • นางสาวศิริพร ฉัตรคำ
       พนักงานเก็บเอกสาร
       • นางสาวพัชรีพร คำอ้อย
        พนักงานบัตรรายงานโรค