• นายไพฑูรย์ พรหมยศ
  หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
  • นายสุวัตร ไชยวรรณ
   พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ระดับ ส2
  • นายพงเนตร วงศ์ยศ
   นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ