• นายทรงศักดิ์ มีลาภ
  หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
  • นางวรรณิดา ระวังถ้อย
   นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
  • นายสารสิน ปันดี
   นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
   • นางนนทยา แสนคำฟู
    พนักงานวิทยาศาสตร์
  • นางนงคราญ จันมะโน
   เจ้าพนักงานวิทศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
   • นายรังสรรค์ ชัยชมภู
    พนักงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ส2
  • นายพลรัตน์ จำรูญพันธ์
   นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ