• นางนิตยา หมื่นตาบุตร
    หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
    • งานผู้ป่วยนอก
    • งานผู้ป่วยใน