• นางสมถวิล คำมาบุตร
  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
  • นางวิชชุดา ศุภมงคล
   เภสัชกรชำนาญการ
   • นางสาวนวลเนตรวัฒนา แก้วคำฟู
    เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
  • นางปราณี ปัญญากุลารักษ์
   เภสัชกรชำนาญการ
   • นางรัตติยา กระเสาร์
    เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
  • นางสาวอังคณา คำวงศ์
   เภสัชกรชำนาญการ
   • นางสาวพัชยาภา แสงคำ
    เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
  • นางสาวรุจิรา กันทาสืบ
   เภสัชกรชำนาญการ
   • นางสาวนุชนาถ เมืองมอง
    เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัตงาน
  • นางสาวภัทราพร วะเท
   เภสัชกรปฏิบัติการ
   • นายสุริยา ต๊ะวัง
    พนักงานประจำห้องยา
  • นายชัยวัฒน์ อยู่ทิม
   เภสัชกรชำนาญการ
   • นางวิมลรัตน์ ศรีสุทิร์
    พนักงานประจำห้องยา
   • นางสาวพรทิวา ยาชมภู
    เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน