• นางเย็นจิต คุรุภากรณ์
  ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
  • นางสาวพิมพ์ปรางค์ ญาณะ
   ทันตแพทย์ชำนาญการ
   • นางฤทธิ์ฉวี สุวรรณสินธุ์
    จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
   • นางรพีพรรณ จองสุรียภาส
    จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
    • น.ส.ลำพู ดีมาก
     พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • นายรณชัย รสหอม
   ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
   • นางสาวจิราพร กันตา
    จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
    • น.ส.กาญจนา ติ๊บแก้ว
     พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • นางสาวรัฐนันท์ วงศ์สรไชย
   ทันตแพทย์ชำนาญการ
   • นางสาวเคลือวัน ปันแก้ว
    จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
    • น.ส.วิไลลักษณ์ ไฝ่การงานสัมพันธ์
     พนักงานช่วยเหลือคนไข้
   • นางสาวนัทธมน มะโนวงค์
    นักวิชาการสาธารณสุข (ทันตฯ)