• นางสาวธนาภรณ์ อุดมศักดิ์
  หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
  • นายนพคุณ ทาสุตา
   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
   • นางนลิน ต้นเครือ
    ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   • นางนันทนิค สันวงศ์ตา
    ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   • นางจุฑามาศ พวงมณี
    ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   • นางปราณี ศรียาใจ
    ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
   • นางสาวนารีรัตน์ คู่หมื่นไวย
    พนักงานช่วยเหลือคนไข้
  • น.ส.พนิดา สินไชย
   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ