• นางกุหลาบทิพย์ เพ็ชรแสนงาม
  หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
  • นางฉัตรธิดา กุญชร
   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
  • นางกรรณิการ์ นามะเสน
   พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
  • นางอุรัสยา สุวรรณศรี
   นักจิตวิทยา ปฏิบัติการ
  • นางปุณริศา ณรงค์จิตรศิลป์
   เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ชำนาญงาน