• นางศรีไพร สิริเขมาภรณ์
  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
  • งานธุรการ
   • น.ส.นิบภา โอฬารจันทโรทัย
    เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    • Title
     Description
  • งานพัสดุ
   • น.ส.กิรณา แก้วร่วมวงค์
    Description
    • น.ส.มณฑกานต์ ปันทะสืบ
     เจ้าพนักงานพัสดุ
     • น.ส.ดวงเดือน เคนไชยวงศ์
      เจ้าพนักงานพัสดุ
      • นางบัณนิกา อภิรมยานนท์
       Description
  • งานการเงินและบัญชี
   • น.ส.ยุพิน ฟูชื่น
    นักวิชาการเงินและบัญชี
    • นางทิพย์กัลยา ขัดธิพงษ์
     พนักงานเก็บเงิน บ2
     • นางอรอนงค์ แสนคำฟู
      นักวิชาการเงินและบัญชี
      • นายนววงศ์ ไชยวรรณ
       นักวิชาการเงินและบัญชี
       • นางประคองศรี วังโสภา
        เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • งานรักษาความปลอดภัย
   • Title
    Description
    • Title
     Description
     • Title
      Description
      • Title
       Description
  • งานยานพาหนะและซ่อมบำรุง
   • Title
    Description
    • Title
     Description
     • Title
      Description
      • Title
       Description
       • Title
        Description
        • Title
         Description
         • Title
          Description