แพทย์หญิง สุทัศนีย์ สุวรรณศร จบการศึกษา ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การปฏิบัติงาน

ปี 2561 ปฏิบัติงาน นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง

ปี 2562 ปฏิบัติงาน กลุ่มงานการแพทย์ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง