กระทรวงสาธารณสุข

MOPH : คุณค่าหลัก (Core Value) ของบุคลากรในสาธารณสุข

โรงพยาบาลห้างฉัตร

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นโรงพยาบาลชุมชนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนพึงพอใจและไว้วางใจ”

ค่านิยม (Core value)

“รักองค์กร มีวินัย ใส่ใจบริการ”

-รักองค์กร หมายถึง ความผูกพันต่อองค์กร ยึดถือเป้าหมายและปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ขององค์กร

-มีวินัย หมายถึง ความเป็นผู้นำ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบ ซึ่งสัตย์สุจริต รู้และกระทำตามหน้าที่

-ใส่ใจบริการ หมายถึง ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์และผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

พันธกิจ (Mission)

  1. ให้การรักษาดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ ให้เกิดความพึงพอใจและความผูกพัน
  2. พัฒนาระบบคุณภาพและความปลอดภัยใน ผู้ป่วย/ผู้รับผลงาน ผู้ปฏิบัติงานและชุมชน
  3. ประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลแม่ข่าย และเครือข่ายสุขภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ซับซ้อนแบบไร้รอยต่อ
  4. ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายสุขภาพชุมชนครอบคลุม 4 มิติ แบบองค์รวม
  5. พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ