นายแพทย์ ศรัณยู ตาใจ จบการศึกษา ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี 2560 ปฏิบัติงาน นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง

ปี 2561 ปฏิบัติงาน กลุ่มงานการแพทย์ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการ (ด้าน………………………………………………………………………….)โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง