นายแพทย์ ศตวรรษ เทพสุธรรม จบการศึกษา ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา

การปฏิบัติงาน

ปี 2563 ปฏิบัติงาน นายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง จังหวัดลำปาง

ปี 2564 ปฏิบัติงาน กลุ่มงานการแพทย์ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง