พันโทศุภชัย คูสุวรรณ
1 สิงหาคม 2565 – ปัจจุบัน


นายแพทย์นพรัตน์ วัชรขจรกุล
28 พฤษภาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2565


นายแพทย์โอฬาร ยิ่งเสรี
5 กันยายน 2546 – 7 พฤษภาคม 2562


นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์
1 มิถุนายน 2533 – 4 กันยายน 2546


นายแพทย์พัฒนพงษ์ เส็งพานิช
2 มิถุนายน 2530 – 1 มิยายน 2533


แพทย์หญิงนงนุช จิรวีรกุล
21 เมษายน 2529 – 1 มิถุนายน 2530


นายแพทย์สมชาย เรืองศิรินุสรณ์
1 พฤษภาคม 2527 – 24 เมษายน 2529


นายแพทย์โสลักษณ์ ศรีภูษณาพรรณ
12 เมษายน 2525 – 30 เมษายน 2527


นายแพทย์พิชัย ตันศุภผล
1 เมษายน 2522 – 12 เมษายน 2525


นายแพทย์ทนงค์ วัฒนประสาน
11 มิถุนายน 2520 – 30 มิถุนายน 2522