• พท.นพ.ศุภชัย คูสุวรรณ
  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ประธานกรรมการ เบอร์โทรศัพท์
  • นพ.นิลวัตร สุวรรณศร
   หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ กรรมการ เบอร์โทรศัพท์
   • นายอนุพงษ์ แก้วมา
    หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพฯ กรรมการ เบอร์โทรศัพท์
    • นางสาวธนาภรณ์ อุดมศักดิ์
     หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ กรรมการ เบอร์โทรศัพท์
  • นางเย็นจิต คุรุภากรณ์
   หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม กรรมการ เบอร์โทรศัพท์
   • นางนิตยา หมื่นตาบุตร
    หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล กรรมการ เบอร์โทรศัพท์
    • นางรำพึง กิติกาศ
     หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กรรมการ เบอร์โทรศัพท์
  • นางสมถวิล คำมาบุตร
   หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ กรรมการ เบอรโทรศัพท์
   • นางภรณี นันทพันธ์
    หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิฯ กรรมการ เบอร์โทรศัพท์
    • นางเพียงเพ็ญ พรหมวีระไชย
     หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน กรรมการ เบอร์โทรศัพท์
     • นางศรีไพร สิริเขมาภรณ์
      หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กรรมการและเลขานุการฯ เบอร์โทรศัพท์
  • นายทรงศักดิ์ มีลาภ
   หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ กรรมการ เบอร์โทรศัพท์
   • น.ส.ปทุมทิพย์ เสียงใส
    หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กรรมการ เบอร์โทรศัพท์
    • นางขนิษฐา วงศ์สุวรรณ
     หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินฯ กรรมการ เบอร์โทรศัพท์
  • นายไพฑูรย์ พรหมยศ
   หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา กรรมการ เบอร์โทรศัพท์
   • นางกุหลาบทิพย์ เพ็ชรแสนงาม
    หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชฯ กรรมการ เบอร์โทรศัพท์
    • นางปนัดดา ปากเพรียว
     นายแพทย์ชำนาญการ กรรมการ เบอร์โทรศัพท์