โรงพยาบาลห้างฉัตร
122/28 ม.8 ถ.จามเทวี
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร 0-5426-9506,515  ต่อ 0

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

ฮิต: 1093

 วิสัยทัศน์

   ผู้นำบริการสุขภาพองค์รวมอย่างมีคุณภาพและความสุข ที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศการสร้างเสริม 

   สุขภาพครอบครัว

 พันธกิจ

  • ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม สู่ครอบครัวและชุมชน
  • สร้างเสริมสุขภาพชุมชน เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่
  • บูรณาการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพและความสุข เครือข่ายบริการปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
  • พัฒนาคุณภาพบริหารจัดการที่ดี