โรงพยาบาลห้างฉัตร
122/28 ม.8 ถ.จามเทวี
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร 0-5426-9506,515  ต่อ 0

ค่านิยม (Core Value)

ฮิต: 1390

ค่านิยม (Core Value)

  • มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม
  • บริการด้วยความสุขกาย สุขใจ อบอุ่น
  • ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ เพิ่มความเชี่ยวชาญในงานวิชาชีพ
  • ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและธรรมมาภิบาล
  • รังสรรค์ การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข

 ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency):

  • บริการด้านเวชศาสตร์ครอบครัว โดยแพทย์เวชศาสตร์ชุมชน จำนวน 4 คน
  • ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดย พยาบาลเฉพาะทางอาชีวอนามัย 1 คน และกำลังศึกษาปริญญาโทด้านอาชีวอนามัย 2 คน ส่งผลให้ ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ 5 ของสำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต 10 เชียงใหม่
  • ด้านผู้สูงอายุ มีพยาบาลอบรมเฉพาะทางผู้สูงอายุ ส่งผลให้ได้เป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุ (Long Term Care) ระดับเขต ของกรมอนามัย

ถัดไป