โรงพยาบาลห้างฉัตร
122/28 ม.8 ถ.จามเทวี
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร 0-5426-9506,515  ต่อ 0

สาธิตการใช้หน้ากากอนามัยแก่ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและให้ความรู้การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพจากภาวะหมอกควัน

ฮิต: 422


15 กุมภาพันธ์ 2562 งานอาชีวอนามัยร่วมกับคลินิกDPAC
คลินิกพิเศษ
และนักศึกษาฝึกงาน
มอบ สอน สาธิตการใช้หน้ากากอนามัยแก่ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและให้ความรู้การปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
ผลกระทบด้านสุขภาพจากภาวะหมอกควัน