โรงพยาบาลห้างฉัตร
122/28 ม.8 ถ.จามเทวี
ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
โทร 0-5426-9506,515  ต่อ 0

ตรวจสมรรถภาพทางการได้ยิน ประจำปี 2561

ฮิต: 1215

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้างฉัตร เข้ารับการตรวจสุขภาพความเสี่ยงประจำปี 2561
     เนื่องด้วยงานอาชีวอนามัย กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงด้านการได้ยิน เพื่อเป็นการคัดกรอง ติดตามและป้องกันการเกิดโรคจากการทำงาน ให้คำแนะนำ สำหรับบุคลากร ประจำปี 2561 ร่วมกับสหวิชาชีพและเครือข่าย ในวันที่ 15,20,22,27 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารตรวจผู้ป่วยนอก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างดี