รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์

เบอร์โทรศัพท์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
054-269506
- เจ้าหน้าที่รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ ต่อ 0
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้างฉัตร ต่อ 121/080-1284183

หรือรับเรื่องร้องราวร้องทุกข์(คลิก)